Det første året

De aller fleste barna som går i Rosenlund barnehage starter i barnehagen det året de fyller ett år. Frem til skolestart går de sammen med sin gruppe på 14 barn.

Målet for tilvenningen er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheten for nye relasjoner og erfaringer.

Når små barn starter i barnehagen, er det mye nytt å forholde seg til. Derfor tenker vi på hele det første året som en lang tilvenningsperiode. 

For barna er det ikke bare omsorgen som gis av de voksne som skaper trygghet, men også det fysiske miljøet virker inn (lukt, lys, lyd, rom…). Den første bli-kjent fasen inneholder derfor ulike aktiviteter som skal bringe hjem og barnehage fysisk nærmere hverandre. Perioden strekker seg fra tilbud om plass er akseptert i april, og frem til oppstart på høsten.

Vi vektlegger å gi foreldre og barn regelmessig tilgang på barnehagens lokaler i denne første perioden, og tilbyr minst fem besøksdager og to foreldremøter.

Den andre perioden strekker seg fra barnets første dag på den nye avdelingen og frem til foreldrene forlater barnet for et lenger tidsrom. Foreldrene deltar aktivt i barnets dag i barnehagen. Vi oppfordrer foreldre til å sette av mer tid til denne perioden enn de tradisjonelle tre dagene arbeidsgiver gir rom for. Personalet trer nå tydeligere frem, og den første tilknytningen starter i de nye relasjonene.

Den siste og lengste perioden strekker seg fra den dagen foreldrene forlater barnet i barnehagen for å gjenoppta sine daglige gjøremål og til barnet føler seg helt trygg i barnehagen. Denne perioden varer for noen barn i noen uker, for andre et halvt år. Barna får dette året i stor grad styre hvilke voksne, barn og aktiviteter de foretrekker. Dagene tilpasser seg det enkelte barns rytme på mat og søvn.

I tilfeller der barna viser at de blir utrygge, møtes de med anerkjennelse og empati. Noen ganger lar barnet seg lett trøste, andre ganger tar det lenger tid. Uansett ønsker vi å møte hvert enkelt barn, vennlig og tålmodig gjennom hele prosessen. Vi opplever at vi i disse situasjonene befinner oss i kjernen av vårt arbeid med empatisk kommunikasjon og oppmerksomt nærvær.

Vi bruker MyKid som kommunikasjonsplattform mellom hjem og barnehage. Denne gir foreldre mulighet til å følge barnet gjennom bilder fra dagene våre sammen. MyKid har også en kalender der informasjon om aktiviteter, bemanning og dagens meny ligger.