Verdier og pedagogikk

I Rosenlund barnehage har vi som visjon å gi mennesker rundt oss livsglede og overskudd. Gjennom de fire kjerneverdiene: humor, engasjement, mot og raushet ønsker vi å skape gode hverdager for både barn, foreldre og ansatte i barnehagen vår.

Pedagogisk grunnsyn

Gjennom deltakelse i barnehagens hverdagsliv ønsker vi å gi barna troen på seg selv og andre. Vi ønsker å stimulere barnas evne, rett og plikt til å ta gode valg for seg selv.

1. Barna skal oppleve trygghet og nærkontakt med andre barn og voksne. De skal bli inspirert og få mulighet til å uttrykke seg og være kreative. De skal daglig få erfaringer med omsorg, anerkjennelse, tillit, glede og humor.

2. Foreldrene skal være trygge på at barnehagens innhold og organisering er til barnas beste. De skal tas på alvor for det de opplever som viktig for seg og sitt barn.

3. Personalet skal gis mulighet for trivsel, jobbmestring og faglig utvikling på arbeidsplassen.

Alle barn skal utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor områdene; lek, språk, sosial kompetanse og fysisk utvikling.

Lek: Leken er en grunnleggende livs -og læringsform som barn uttrykker seg gjennom, og er en sentral del av barnekulturen. Å delta i lek og få venner, er avgjørende for barns trivsel i barnehagen. Vi skiller mellom fri lek og lek der de voksne bringer inn aktiviteter eller materialer.

Språk: Vi ønsker å sikre at hvert enkelt barn har en tilfredsstillende språkutvikling som en støtte i lek og samspill med andre barn. Gjennom systematisk arbeid med empatisk kommunikasjon ser vi at barn som forstår og har evnen til å sette ord på egne tanker og følelser, lettere tilegner seg andre språklige og sosiale ferdigheter.

Sosial kompetanse: Vi definerer sosial kompetanse som å ha innsikt i egne følelser, oppleve å ha kontroll på følelsesuttrykk, kunne motivere seg selv, evne å gjenkjenne følelser hos andre og å kunne omgås andre mennesker på en god måte. Personalet skal alltid møte barna med en intensjon om å forstå deres opplevelser, tanker og forestillinger. Vi har gjennom mange år erfart at barn som blir møtt empatisk, også utvikler forståelse og gode ferdigheter til å møte andres menneskers følelser og behov på en positiv måte. Dette er et av de viktigste mobbeforebyggende tiltaket vi kan ha i barnehagen.

Fysisk utvikling: Vi legger til rette for at barna får varierte erfaringer med bruk av egen kropp, til både arbeid og fysisk aktivitet. Vi vektlegger hele spennet mellom grovmotorisk aktivitet, finmotorikk og hvile. Barnehagen skal bidra til at barna, gjennom ulike aktiviteter, ute og inne, blir kjent med kroppen og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Behov for særskilt oppfølging: Barn utvikler seg i ulikt tempo, og i Rosenlund barnehage tilrettelegger vi aktivt for de barna som trenger ekstra oppfølging i ulike faser av utviklingen. Vi samarbeider systematisk med helsestasjon, logoped, fysioterapeut og PPT. På den måten kan vi få råd og veiledning til beste for barnet.

Under finnes en link til fullstendig virksomhetsplan som beskriver plant annet pedagogisk grunnsyn, visjon og organisering: 

Virksomhetsplan